Wie en wat is Bezorgd Liendert

De huidige kerngroep van Bezorgd Liendert bestaat uit bewoners van Liendert:

Matthijs Boer

Elghazi Boultam

Peter Dam

Thomas van der Eerden

Francis Hazekamp

Eric Sprangers

Uiteraard staan we open voor meer actieve bewoners van Liendert om ons te helpen onze doel te realiseren.

Bezorgd Liendert is een vereniging en bij de KvK ingeschreven onder nr. 78644941. Thomas van der Eerden en Eric Sprangers vormen samen het bestuur. Zie ook de statuten Bezorgd Liendert

Wat is de doelstelling

Bezorgd Liendert wil er zorg voor dragen dat bewoners en belanghebbenden tijdig en voldoende inspraak hebben in de (bouw) plannen van de Gemeente die betrekking hebben op Liendert. Tevens vindt Bezorgd Liendert dat de gemeente ook daadwerkelijk wat met de ideeën en zorgen van bewoners moet doen en dat het niet enkel “inspraak voor de bühne is”.

Uiteindelijk is het doel van Bezorgd Liendert om middels deze inspraak de leefbaarheid van de wijk zo veel mogelijk te vergroten.

Hoe is Bezorgd Liendert tot stand gekomen

Op 20 september 2018 presenteerde tijdens een inloopavond de gemeente de gewijzigde plannen van het toen net gesloopte zwembad de Liendert. Een paar bewoners van de Liendertsedreef en de Korhoenstraat vonden die plannen dermate zorgwekkend dat de actiegroep Bezorgd Liendert werd opgericht. Na een eerste flyer in de omringende straten te hebben rondgedeeld werd een kerngroep gevormd.

Eind 2018 is er een petitie gestart tegen de hoogbouw via petities.nl en daar hebben 111 bewoners hun steun betuigd tegen de geplande hoogbouw (11 verdiepingen) op de voormalige zwembad locatie.

De kerngroep van Bezorgd Liendert heeft gebruik gemaakt van inspreekrecht op raadsvergaderingen over de bouwplannen, geparticipeerd in diverse overleggen met college, ambtenaren en wooncorporatie de Alliantie, en gezorgd voor communicatie naar dagbladen en regionale TV. En natuurlijk deze website opgericht.

Omdat de bouwplannen van de gemeente in de Liendert verder gaan dan alleen de zwembadlocatie werkt Bezorgd Liendert samen met andere belangengroepen en wil zij zich sterk maken voor de leefbaarheid van de gehele wijk. Dus ook tegen de hoogbouw aan de Zangvogelweg en de plannen voor de Vogelwijk. Voor meer informatie of voor contact met de kerngroepleden kunt u gebruikmaken van het contactformulier.