Zwaluwenstraat, plannen van Het Portaal

Woningcorporatie Portaal wil het leegstaande voormalig woonzorgcentrum slopen en vervangen door een groot aantal appartementen waaronder een deel voor gemengd wonen. Gemengd wonen is een woonvorm voor kwetsbare bewoners, bijvoorbeeld afkomstig uit maatschappelijke opvang of zorginstellingen. Dat is een natuurlijk een goed initiatief.
Maar, om het financieel aantrekkelijk te maken voor het Portaal moeten het wel minimaal 230 wooneenheden worden en wordt nu voorzien in woonblokken van 12 verdiepingen of zelfs eventueel nog meer. Proppen in Liendert dus maar weer.
Maar wat ons, Bezorgd Liendert, het meest stoort is dat de gemeente wederom de huidige bewoners negeert, doet alsof er participatie is maar ondertussen de plannen er weer doorheen drukt.

Wat kan er gedaan worden :

Bijvoorbeeld een bericht sturen naar de gemeente raadsleden dat we het als bewoner van Liendert gewoon niet eens zijn met de gang van zaken rondom de ‘participatie’ van de Zwaluwenstraat. In onderstaand kader hebben we een voorbeeld van een brief of email die naar de raadsleden gestuurd kan worden. Natuurlijk hoeft deze tekst niet een op een overgenomen te worden. Beter, bedenk zelf wat het meest irriteert dat richting de gemeente raadsleden gestuurd kan worden. Raadsleden kunnen individueel benaderd worden. De email adressen van de raadsleden zijn te vinden op https://www.amersfoort.nl/bestuur-en-organisatie/to-3/leden-van-de-gemeenteraad.htm

Maar het is ook mogelijk om de email naar griffie@amersfoort.nl te sturen met het verzoek om de email te delen met de gemeenteraadsleden. Zorg er ook voor dat de email in het cc veld tevens naar  zwaluwenstraat@amersfoort.nl gestuurd wordt en wij worden natuurlijk ook graag geïnformeerd via info@bezorgdliendert.nl

Onderstaande voorbeeld tekst kan met de knop ‘kopiëren’ (rechtsboven in kader) naar het klembord gekopieerd worden. Start in de email client (bijv. Outlook) een nieuwe email en plak de tekst, met ‘plakken’ vanuit de menubalk of met ‘control+v’.

Verzorgingshuis de Liendert

Onderwerp: Kaders herontwikkeling Zwaluwenstraat 1Uw kenmerk:  1471182

Onderzoek naar mogelijkheden nieuwbouw

Amersfoort, .. juni 2021

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en Raadsleden van de gemeente Amersfoort

Hiermee reageer ik op uw brief over nieuwbouw op de plek van woonzorgcentrum Liendert aan de Zwaluwenstraat 1, en tevens op de door u voorgestelde conceptkaders. Omdat brief en conceptkaders veel vragen oproepen doe ik dat deels vragenderwijs

  1. U schrijft dat u stappen gaat ondernemen om van Liendert een mooiere en leefbaarder wijk te maken, met respect voor het al bestaande woon- en leefklimaat. Kennelijk is er nog wel iets te verbeteren, maar uw brief blijft hier verder vaag over. Kunt u concreet aangeven welke stappen u denkt te ondernemen?
  2. U was in overleg met mensen van Bezorgd Liendert over de plannen voor de Zwaluwenstraat. Dat overleg was nog niet afgerond; het is onverwacht eenzijdig door de gemeente stopgezet. Onbeleefd is hier voor nog een milde kwalificatie.

Voorts zegt u de plannen in goede samenspraak met omwonenden en belanghebbenden te willen uitwerken. Staan de nu ook weer eenzijdig door u ontwikkelde conceptkaders niet met beide op gespannen voet? Zo ja, dan is dit een verre van correcte manier van doen voor een overheid

  1. Uw brief is gedateerd op 15 juni 2021. U vraagt om vóór 30 juni op uw brief te reageren. Dit is een veel te korte termijn, te meer omdat er al heel wat mensen op vakantie zijn. Kunnen die later nog reageren? Een periode van zes weken is correcter en realistischer.
  2. U refereert aan de inspraakavond op 8 september 2020. Wat woningen betreft hebben bewoners als belangrijkste bezwaar genoemd dat er al te veel woningen in Liendert staan. Ik constateer dat u daar niet op reageert. Hoe zit dat? U vindt participatie toch belangrijk?
  3. 200 tot 230 woningen er bij. Weet u dat Liendert tot de volste Amersfoortse wijken behoort waar het inwoners per hectare betreft? 77 om precies te zijn, volgens de eigen gemeentelijke cijfers. Op twee andere locaties in de wijk komen er mogelijk al driehonderd woningen bij. Daarna heeft deze wijk waarschijnlijk de twijfelachtige eer de volste te zijn. Ik vind dat er inmiddels genoeg mensen in Liendert wonen en dat er meer naar andere wijken moet worden gekeken. Hoeveel sociale eenheden vindt u trouwens gepast in onze wijk?
  4. Aansluitend bij de vorige vraag: zo veel woningen er bij, dat betekent al gauw zo’n honderd auto’s er bij, precies in een straat die uitkomt op de Lageweg waar al regelmatig files staan, ook in de coronatijd, van mensen die de Ringweg Kruiskamp op willen. Vind u wellicht dat dit niet zo verstandig is en dat het ook niet bijdraagt aan een prettiger leven in dit deel van Liendert? Namelijk vanwege een verminderde mobiliteit. En met meer geluidsoverlast en uitlaatgassen.
  5. Van de woningen wordt 80 procent sociaal verhuurd, dus voor een flink deel aan mensen die maatschappelijk iets minder mee kunnen komen dan gemiddeld, en op zijn minst een steuntje in de rug moeten krijgen, op economisch en sociaal gebied. Is het wel verstandig om zo veel mensen in de sociale sector op een kluitje te huisvesten? Dit zou gemakkelijk maatschappelijke problemen kunnen opleveren, zowel voor de buurt als voor bewoners onderling. Een besluit met een hoog risicogehalte.
  6. Nog meer hoogbouw, al wordt het iets lager dan de naastgelegen torens, maar tot wellicht tot twaalf verdiepingen en misschien zelfs meer, levert een visueel ongunstige bijdrage aan – zoals wijkbewoners beginnen te zeggen – ‘de muur’ tussen Liendert en de binnenstad. Er zijn echt wel andere locaties in de stad waar flinke hoeveelheden woningen kunnen worden gebouwd.
  7. De groenkwaliteit wordt versterkt, schrijft u. Dat is mooi, want in Liendert weten we dat meer groen om vele redenen van groot belang is. Kunt u zeggen hoe en waar? Het moet om beduidend meer gaan dan een paar extra bomen.
  8. U schrijft dat omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming: in alle fases moet er aandacht zijn voor participatie en communicatie. Mogen omwonenden alleen hun mening geven of wordt er ook iets met die mening gedaan? De ervaringen van Bezorgd Liendert (zie punt 2) zijn wat dit betreft niet erg hoopgevend.

Bovenstaande vragen en opmerkingen maken duidelijk dat deze concept-kaders een onzorgvuldig geheel vormen. Wij willen daarom dat de gemeente deze concept-kaders schrapt en met een nieuwe opzet komt. En dan dit keer wél op basis van een visie op de hele wijk, wél in goed overleg met wijkbewoners, wél op basis van een eerlijke verdeling van woningbouw over de gehele stad, wél op basis van een zorgvuldige wijkanalyse/wijkperspectief en wél volgens de regels van de participatiegids.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

…………….