Planschade claimen

Als huiseigenaar kunt u een schadeclaim indienen bij de gemeente als u van mening bent dat de geplande torenflat of de andere geplande wijzigingen zoals bijvoorbeeld de verplaatsing van de sportvelden de waarde van uw woning vermindert.

Zo’n schadeclaim kan pas ingediend worden nadat het aangepaste bestemmingsplan definitief is vastgesteld. Dat wordt in de 2e helft 2019 verwacht. Op o.a. de website van Vereniging Eigen Huis wordt hierover uitleg gegeven.

Het betekent o.a.:

  • Dat er een taxatie van het pand moet worden gedaan. Dat moet pas plaatsvinden nadat het bestemmingsplan is vastgesteld dus het heeft nu nog geen zin om met meerdere bewoners een deal te maken met een onroerend goed taxateur. Maar wellicht kunnen we t.z.t. daar wel een gezamenlijke actie van maken.
  • Dat het verstandig is om juridische ondersteuning te hebben bij het indienen van de schadeclaim. Sommige huiseigenaren zullen wellicht een rechtsbijstandsverzekering (bij bijvoorbeeld DAS of ARAG) hebben. Het is mogelijk om deze bijstand te bundelen en zo als groep samen te werken. Het voordeel is dat er zo een beter (lees duurder) advocaten kantoor gespecialiseerd in bestuursrecht ingezet kan worden.

De schadeclaim kan op meerdere redenen onderbouwd worden. Toename verkeersoverlast, schaduwwerking, beperking groenvoorzieningen, parkeeroverlast, geluidshinder, toename sociale onveiligheid, inbreuk privacy etc.

De gemeente heeft ons (bij monde van de wijkwethouder, Willem-Jan Stegeman) al bevestigd dat zij zich zelf niet al te veel zorgen maakt over de te verwachten schadeclaims. Immers, in de overeenkomst met de Alliantie (welke de torenflat gaat bouwen) wordt overeengekomen dat deze claims worden doorbelast naar de Alliantie. Het is dus wel de Alliantie die ‘pijn’ leidt als er veel schadeclaims ingediend worden. Hun investering in de nieuwbouw gaat daardoor meer kosten en gaat ten koste van hun winstmarge.

Als het tot rechtszaken bij de bestuursrechter komt dan staan we sterker als de gemeente vooraf al geïnformeerd is over onze intentie om schadeclaims in te dienen. Wij zijn hierover in overleg met een juriste die gespecialiseerd is in bestuursrecht. Deze zal een concept schrijven opstellen dat daarna naar de gemeente kan worden gestuurd, met uiteraard een kopie ervan naar de Alliantie. Vooralsnog is het idee dat dit schrijven namens zo veel mogelijk huiseigenaren gestuurd wordt. Hoe groter het aantal, hoe benauwder de Alliantie het zal gaan krijgen…

Aan het opstellen van het schrijven zijn (beperkte) kosten verbonden die we onder de deelnemers verdelen. Mocht u mee willen doen, stuur dan even een email met naam en adres  (dit gaat vermeld worden op de brief) naar bezorgdliendert@gmail.com.

 

Meedenken

De gemeente heeft, samen met de Alliantie, op 14 februari opnieuw een inloopavond georganiseerd. Op die avond was het mogelijk om in te schrijven voor ‘meedenk groepen’.

Bewoners die deze avond niet aanwezig konden zijn maar alsnog willen participeren kunnen hierover een mailtje, inclusief naam, adres en telefoonnummer  sturen naar Hendrika Dijkstra (H.Dijkstra@amersfoort.nl). Vermeld dan als onderwerp “aanmelding Meedenkgroep Liendert West” . Hendrika is de project assistent locatie zwembad Liendert bij de gemeente Amersfoort.

Op 5 maart hebben de ‘meedenkers’ samen met gemeente, Alliantie en architecten de eerste sessie gehad.  Het meedenken blijft wel binnen het door de gemeenteraad vastgestelde kader (zie de startnotitie) van minimaal 120 wooneenheden met minimaal 35 % sociale huur. Nogal wat ‘meedenkers’ zijn terecht behoorlijk kritisch op dit kader en dus heeft de eerste sessie tot nogal wat verhitte discussie geleid. Maar ook voor meer onderling begrip en dit participatie is zeker constructief. Met het Hooghlandt college en de sportverenigingen heeft de gemeente trouwens afzonderlijk overleg.

Op de eerste meedenk sessie zijn de plannen – eerder op 14 februari getoond – nog eens nader besproken en zijn een aantal suggesties gedaan voor verbetering. Het zijn trouwens nog plannen die zich in de fase van ruwe schetsen / piepschuim blokken bevinden. Wel zijn er al geluidsberekeningen gedaan en de eerste signalen geven aan dat de hoogbouw waarschijnlijk niet mogelijk is. Men kijkt nu naar mogelijkheden om hetzelfde aantal wooneenheden met middelhoogbouw (1 parkeerlaag en 5 woonlagen) te realiseren. De suggesties die gedaan zijn worden meegenomen in de varianten die de ontwerpburo’s nu verder uitwerken.

En binnenkort zal er weer een vervolgsessie georganiseerd worden. De agenda van het project ziet er voorlopig als volgt uit:

Eerste editie nieuwsbrief

Dit is de eerste editie van de nieuwsbrief Bezorgd Liendert, het burgerinitiatief van een aantal bewoners van Liendert-West. We zijn in september 2018 gestart met pogingen om het plan van de herinrichting van het voormalig terrein zwembad de Liendert zodanig aangepast te krijgen dat een bij de wijk passend woonaanbod beschikbaar komt. En dat daarbij de huidige bewoners inspraak hebben in de verdere inrichting hiervan.

We hebben nu inderdaad voor elkaar gekregen dat er beter naar de huidige bewoners geluisterd wordt en ook de wethouder heeft toegegeven dat in de opstart van het project hier fouten zijn gemaakt. Desondanks is er wel door de gemeenteraad een akkoord gegeven op de startnotitie en daarmee is het kader voor het project vastgesteld. Waar wij ons nu op richten is met name of de gemeente voldoende onderbouwt dat in het gewijzigd bestemmingsplan rekening is gehouden met de belangen van de bewoners (conform art 3.4 van de algemene wet bestuursrecht). Dus zijn we de komende periode de luis in de pels van het project.

Als Bezorgd Liendert is het niet onze intentie om de bewoners te vertegenwoordigen en namens de bewoners van Liendert-West aan te geven hoe de woningbouw, wijkvoorzieningen etc. eruit zouden moeten zien. Ieder van ons heeft daarin zijn eigen mening. De een is voorstander van de situatie laten zoals die nu is (het voormalig zwembadterrein is een groenvoorziening), de ander vindt uitbreiding woningen met laagbouw gewenst.

Wat wij wel willen voorkomen is dat de gemeente ons, huidige bewoners, buiten spel plaatst en een niet doordacht bouwplan realiseert waar we straks allemaal last van zullen ondervinden. En we willen zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken, samen maakt sterker.
Daarbij doen wij ook een beroep op u, lezer van deze nieuwsbrief: vraag aan de buurman of buurvrouw of deze ook al geabonneerd is op de nieuwsbrief en geef door hoe dit te doen is (via de website https://bezorgdliendert.nl). Als we straks acties willen ondernemen, zoals bijvoorbeeld namens een groot aantal bewoners een zienswijze indienen op het concept bestemmingsplan, dan willen we dit op een snelle manier kunnen communiceren naar iedereen.

Met de groeten van het ‘Bezorgd Liendert’ team

David van Bokhorst
Elghazi Boultam
Peter Dam
Thomas van der Eerden
Francis Hazekamp
Jeroen van den Heuvel
Annelies Kool
Eric Sprangers