Locatie Zwembad de Liendert

Plan gemeente Amersfoort

Zwembad Liendert is in 2018 gesloten en gesloopt. Het terrein wordt sindsdien tijdelijk beheerd als groene speelplek door en voor mensen uit de buurt. Het college heeft begin juli 2018 de voorkeur uitgesproken om de tennis- en handbalvereniging te verschuiven naar de voormalige zwembadlocatie en de woningbouw te realiseren aan het Valleikanaal. Dat betekent ook:

  • 1 woongebouw van 6 bouwlagen met 120 appartementen in een gebouw, waarvan 50% sociale huur.
  • 6 Grondgebonden woningen in de vrije sector op het voormalige parkeerterrein van het zwembad.

Standpunt Bezorgd Liendert

We begrijpen de woningnood en we zijn niet tegen het bouwen van een gepaste hoeveelheid woningen in onze wijk.

We vinden wel  dat Liendert te zwaar belast wordt door de bouw van zoveel wooneenheden/woontorens en dat we de verdeling over de stad onredelijk  vinden.

daarnaast geeft ook het in 2022 beschikbaar gekomen wijkperspectief aan dat er in Liendert een betere balans moet zijn tussen sociale huur en midden woningen. Dit project voldoet daar niet aan.

Waarom alles in Liendert?

Verder vinden we 126 wooneenheden  in een slecht toegankelijke uithoek van de wijk veel te veel. Er zullen een aantal prachtige bomen gaan verdwijnen en er zal toenemende verkeersdrukte in de nauwe bochtige straten ontstaan, met gevaar voor het toenemende aantal jonge kinderen in de wijk en de vele fietsende scholieren. Het minimale aantal geplande parkeerplaatsen zal zeker onvoldoende zijn bij sport evenementen of speciale activiteiten bij de school.

De Gemeente geeft aan dat alles binnen de geldende normen geregeld wordt, maar als onze zorgen uitkomen zitten de bewoners van Liendert West voor lengte van jaren met de gebakken peren.

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 1 juni en belanghebbenden waaronder Bezorgd Liendert hebben hierop gereageerd door een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Bezorgd Liendert heeft onder andere een flyer verspreid onder bewoners van Liendert West en zo iedereen er op gewezen dat dit een kans was om de meningen van huidige bewoners over het plan kenbaar te maken.  Met die mening erbij heeft de gemeente meer informatie om een beslissing te kunnen nemen over de woonomgeving. Ook wordt er met een zienswijze een signaal af gegeven dat de kwaliteit van de leefomgeving belangrijk is.

We hebben ook een instructie opgesteld hoe een zienswijze ingediend kan worden en hebben signalen gekregen dat hiervan dankbaar gebruik is gemaakt.

Nu de termijn voor het indienen van zienswijzen is verstreken, komt de gemeente tot een definitief besluit. Hiervoor heeft het tot uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de aanvraag de tijd. Mocht u het niet eens zijn met het definitieve besluit dan kunt u, als u belanghebbende bent, beroep instellen.

Als het plan ongewijzigd wordt uitgevoerd betekent dit mogelijk een waardevermindering voor de huidige woonhuizen in dit gebied. Bent u eigenaar van een woning dan kunt u dan een planschade claim indienen. Bezorgd Liendert zal proberen ondersteuning te geven op een dergelijke procedure. Wellicht is het ook mogelijk om dergelijke claims te bundelen waardoor een juridische procedure met meer slagkracht uitgevoerd kan worden.

Acties

In de media

Documentatie gemeente en derden

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen